Werkkapitaal stimuleren

Het aanwezige werkkapitaal speelt een rol bij de beoordeling van een krediet- of financieringsaanvraag.

wat is nettowerkkapitaal?

Het nettowerkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden).

Een positieve waarde van het nettowerkkapitaal betekent dat er meer eigen vermogen en gedurende lange tijd vreemd vermogen werd aangetrokken dan wat er in de vaste activa is geïnvesteerd. Dit is een indicatie omtrent de stabiliteit van de financiering van de onderneming. Andersom wijst dit op een instabiele situatie.

hoe wordt het nettowerkkapitaal berekend?

Het nettowerkkapitaal wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

nettowerkkapitaal = vlottende activa - kort vreemd vermogen - of -

nettowerkkapitaal = (eigen vermogen + voorzieningen + lang vreemd vermogen) - vaste activa

Nettowerkkapitaal simuleren

Bij aankopen krijgt u van de leverancier een betalingstermijn van 30, 60, … dagen. Bij contante betaling krijgt u soms een korting.

Voor verkopen geeft u aan uw klant een betalingstermijn.

De gemiddelde betalingstermijn die u van leveranciers krijgt of aan uw klanten biedt, kunt u berekenen op basis van de gegevens uit uw balans of van een overzicht van de openstaande inkomende of uitgaande facturen (‘aging list’).

Aangekochte goederen blijven in voorraad tot ze worden geleverd aan en betaald door de klant. In een productie-omgeving hebt u een voorraad onafgewerkte materialen nodig om te kunnen produceren. Zowel de onafgewerkte als de afgewerkte voorraad moet op korte termijn worden gefinancierd.

De nettowerkkapitaalsimulator biedt u de mogelijkheid om die kortetermijnfinancieringsbehoefte te berekenen op basis van

  • de te ontvangen middelen: vorderingen op klanten gerelateerd aan de verkoopopbrengsten en
  • de te financieren middelen: leveranciers (op basis van kosten verbonden aan de verkoop) en voorraad (op basis van de aankoopkosten).

De simulator is nuttig voor ondernemingen en ondernemers die actief zijn als handelaar, verdeler (kleine brutomarges, korte verkoopcyclus), of als producent (grotere brutomarge, middellange verkoopcyclus afhankelijk van de aard van de goederen).

 

Tags: