Welke elementen hebben een negatieve invloed op de kredietrating?

De kredietrating van uw onderneming kan nadelig worden beïnvloed door:

1. Administratieve slordigheden die leiden tot laattijdige betalingen van

 • RSZ, BTW, belastingen, leveranciers, bankkrediet en -intresten, lonen
 • Dagvaardingen en boetes
 • Protesten
 • Manco risico-indekking en daardoor te weinig terugbetalingscapaciteit / bedrijfswinstmarge
 • Te late indiening van de jaarrekening
 • Nalatigheid in de verlenging van vergunningen en erkenningen
 • Opgebouwde niet-bedrijfsgebonden vorderingen die niet liquide zijn (privévorderingen, financiering anderen (patrimoniumvennootschap, personeel, ondernemingen in moeilijkheden,…) door ‘de facto’ bankier te spelen

2. Toegestane en niet-toegestane overschrijdingen bij bankiers

3. Verzwakking van de kapitaalstructuur door

 • Oplopende immateriële activa, goodwill, activering van kosten, rekening courant actief, te lage afschrijvingen of voorzieningen, te hoge waarden voor voorraden, klanten, machines, werken in uitvoering en/of financiële activa
 • Kapitaaluitkeringen en dividenden
 • Investeringen zonder autofinanciering of bijkomend kapitaal
 • Oplopend balanstotaal

4. Het niet respecteren van verbintenissen inclusief ratio’s en covenanten, juridische geschillen, …

5. Status van de Wet op de Continuïteit, Vereffening

Tags: