Kredietverlening aan ondernemingen: meer kredietaanvragen goedgekeurd

21 december 2015

Resultaten van de Febelfin Kredietbarometer voor het derde kwartaal van 2015

De kredietvraag zet zijn voorzichtige heropleving verder in het derde kwartaal van 2015. Dit ligt in lijn met de recente berichtgeving dat ondernemers steeds positiever gestemd zijn over de conjunctuur1. De aanhoudende positieve evolutie van de kredietvraag wordt tevens in de hand gewerkt door de nog steeds zeer voordelige rentetarieven. Zo schommelde de gemiddelde gewogen rentevoet voor nieuwe kredieten in oktober 2015 nog altijd rond de 2%.

Er werden sinds 2009 nog nooit zo weinig kredietaanvragen geweigerd in een derde kwartaal. De banken aanvaarden in verhouding dus steeds meer kredietaanvragen. Hierdoor is de positieve evolutie van de kredietproductie nog meer uitgesproken dan de kredietvraag. Dit heeft een positief effect op het uitstaand kredietvolume dat in september 2015 iets meer dan 131 miljard euro bedroeg. 

 

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin: “We stellen vast dat het vertrouwen dankzij het herstellend economisch klimaat blijkbaar toch langzaam terugkeert bij de ondernemers. Banken dragen bij aan dit economisch herstel door hun kredietverleningsbeleid. Gezonde kredietverlening blijft immers de prioriteit voor de banksector. Niet toevallig toont de meeste recente studie van de Europese Centrale Bankaan dat ondernemingen de toegang tot financiering steeds minder vaak als een hindernis ervaren. België presteert hierin ook steeds beter dan het Europese gemiddelde. De toegang tot ondernemingskrediet blijft in België op een hoog niveau.”

Kredietvraag neemt toe in aantal en bedrag

De kredietvraag nam in het derde kwartaal van 2015 zowel in aantal als in bedrag toe t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Wat het aantal betreft, noteerden we een lichte stijging. Het bedrag daarentegen nam exponentieel toe. Dit valt te verklaren door het feit dat een beperkt aantal ondernemers een krediet voor een zeer hoog bedrag heeft aangevraagd. We kunnen hieruit opmaken dat het vertrouwen bij de ondernemers langzaam groeit en dat enkelen van hen opnieuw de stap wagen om grote investeringen te doen. 

Weigeringsgraad nog steeds op laagste pijl ooit

Uit publicaties van de NBB blijkt dat banken ook in het derde kwartaal van 2015 hun kredietvoorwaarden hebben versoepeld. Het soepel kredietverleningsbeleid dat de banken de voorbije kwartalen toepasten, uit zich ook dit kwartaal in de evolutie van de weigeringsgraad en bijgevolg ook in de evolutie van de kredietproductie. De weigeringsgraad bereikte in het derde kwartaal van 2015 zijn laagste peil ooit in een derde kwartaal sinds het begin van de metingen in 2009. 

De kredietproductie kent ook een positieve evolutie in aantal en in bedrag. Wat betreft het bedrag noteren we in het derde kwartaal van 2015 zelfs de sterkste stijging sinds het begin van de financiële crisis in 2008. Wanneer we de evolutie van de kredietvraag en kredietproductie naast elkaar leggen zien we dat de toename van de kredietproductie de jongste jaren steeds hoger lag dan de toename van de kredietaanvragen. Dit toont aan dat de banksector zijn rol als financier van de economie ten volle tracht te vervullen en dat een goed voorbereid kredietdossier alle kansen krijgt. 

Achtergrond

Hieronder een overzicht van de gedetailleerde resultaten van de driemaandelijkse Kredietbarometer van Febelfin.

Kredietproductie

Na een terugval in de twee laatste kwartalen van 2014 en het eerste kwartaal van 2015 kende het aantal verstrekte kredieten vanaf het tweede kwartaal van 2015 opnieuw een positieve evolutie. Deze stijgende tendens geldt ook voor het derde kwartaal van 2015. Zo is er sprake van een stijging van 3,1% ten opzichte van het derde kwartaal van 2014.

In bedrag daarentegen was er voor het achtste opeenvolgende kwartaal een stijging. In het derde kwartaal van 2015 spreken we over de sterkste stijging sinds het begin van de meting. Dit is te wijten aan het toestaan van uitzonderlijk grote kredieten aan een beperkt aantal niet-financiële ondernemingen. Hierdoor ligt de stijging van het bedrag exponentieel hoger dan van het aantal.

Portefeuille

In mei 2015 bereikte het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten zijn hoogste niveau ooit met meer dan 132 miljard EUR. Van mei 2015 tot september 2015 daalde de evolutie van het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten met 0,6% tot net iets meer dan 131 miljard EUR. Op jaarbasis (september 2014 t.o.v. september 2015) stijgt het uitstaande bedrag met 2,8%.

Rentevoeten

De gemiddelde rentevoet op nieuwe bedrijfskredieten is in oktober 2015 gelijk gebleven aan die van september, nl. 2,02%. Dit is het gevolg van een stabilisering van de rente in vrijwel alle kredietcategorieën. 

Meer informatie?

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, op het persnummer 02 507 68 31 of via e-mail im@febelfin.be

Een overzicht van al deze cijfers en meer kunt u terugvinden via de website www.financieringvanondernemingen.be.

________________________________________________

1KMO-Barometer Q4 2015, Unizo, december 2015

2Survey on the access to finance of enterprises in the euro area: april- september 2015

Meer over: