Ondernemingen kunnen rekenen op recordbedrag aan bankleningen

11 september 2017

Eind juni 2017 stond er bijna 145 miljard EUR aan krediet aan ondernemingen uit. Dit betreft niet enkel een stijging van 5,8% in vergelijking met vorig jaar maar ook een nieuw historisch hoogtepunt. 

De hoge kredietomloop toont zich ook in een toename van 3,2% van het bedrag aan nieuwe verstrekte kredieten. Het aantal nieuwe verstrekte kredieten nam evenwel af met 4,1%. Bovendien maakten vooral grote(re) bedrijven intensiever gebruik van hun bestaande kredietlijnen.

Nadat in het vorige kwartaal de kredietaanvragen sterk gestegen waren, zien we nu opnieuw een stabilisering. Zowel in aantal (+0.1%) als bedrag (+0.8%) vragen de ondernemers ongeveer evenveel krediet aan als een jaar geleden.

De iets hogere weigeringsgraad uit het eerste trimester van 2017 wordt nu ook terug afgevlakt. Hoewel hij hoger ligt dan de weigeringsgraad in het tweede trimester van 2016, 2015 en 2014, zit hij een stuk onder die van eerdere jaren. Dit toont aan dat ondernemingskrediet anno 2017 toegankelijk blijft voor ondernemers met een goed onderbouwd kredietdossier.

Dat blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.

Luc Vansteenkiste, voorzitter platform “Financiering van ondernemingen”: “Uit de driemaandelijkse Kredietbarometer van Febelfin blijkt dat de banken een groter bedrag aan kredieten toegekend hebben aan de ondernemingen in het tweede trimester van 2017. Samen met de lichte versoepeling van de kredietvoorwaarden door de banken, de aanhoudende lage gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten en de historisch hoge aanwendingsgraad van toegestane kredieten, zorgt dit ervoor dat de omloop aan ondernemingskredieten in het tweede trimester van 2017 een nieuw hoogtepunt heeft bereikt.”

Kredietomloop bereikt nieuw hoogtepunt

In juni 2017 bereikte het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten een historisch hoogtepunt van 144,9 miljard EUR.

Ondernemingen blijven kredietlijnen verder benutten

In vergelijking met de voorgaande kwartalen en jaren maken de ondernemingen in het tweede trimester van 2017 intensiever gebruik van hun bestaande kredietlijnen. Zo nemen de ondernemingen in het tweede trimester van 2017 72,6% van de hun toegekende kredieten op. Een jaar eerder, in juni 2016, was dat 71,8%.

Deze stijging is voornamelijk te danken aan het feit dat de grote ondernemingen meer gebruik maken van de hen toegekende kredieten.

Bron: Centrale voor krediet aan ondernemingen (CKO) / Nationale Bank van België (NBB)

Aanwendingsgraad van de toegestane kredieten per type vennootschap (in %)

 

2016Q2

2016Q3

2016Q4

2017Q1

2017Q2

Kleine vennootschappen

84,0

84,0

83,8

83,2

83,7

Middelgrote vennootschappen

74,5

73,8

72,2

72,4

72,7

Grote vennootschappen

52,3

50,9

54,1

55,3

55,4

Bron: Centrale voor krediet aan ondernemingen (CKO) / Nationale Bank van België (NBB)

De onderstaande grafiek toont aan dat het aandeel van kredieten op lange termijn steeds groter wordt. De ondernemingen trachten namelijk de lage rente op ondernemingskredieten voor een langere periode vast te leggen. Hierdoor is er minder “rotatie” in het kredietvolume en kan de totale kredietomloop nog steeds stijgen, ook al matigt de kredietproductie.

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

Bedrag kredietvraag stabiliseert terwijl bedrag productie stijgt

Het bedrag van de kredietaanvragen lag in het tweede trimester van 2017 licht hoger (0,8%) dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar.

Het aantal kredietaanvragen stabiliseerde in het tweede trimester van 2017 (0,1%).

Het bedrag van de nieuwe verstrekte kredieten evolueerde positief (+3,2%). Het aantal verstrekte kredieten lag in het tweede trimester van 2017 evenwel 4,1% lager dan in hetzelfde trimester van het jaar voordien.

Ondernemingskrediet blijft toegankelijk

De weigeringsgraad van het tweede trimester van 2017 ligt hoger dan de weigeringsgraad in het tweede trimester van de drie voorgaande jaren, maar ligt nog steeds beduidend onder het niveau van de periode 2010 tot 2013.

In vergelijking met het eerste trimester van 2017 is de weigeringsgraad in het tweede trimester van 2017 licht gedaald.

De Belgische ondernemers zelf geven ook aan een lichte stijging in de kredietbelemmeringen te ervaren.

Terwijl 28,5% van de ondernemers in het eerste trimester van 2013 de kredietvoorwaarden als ongunstig beschouwden, is dit percentage in het tweede trimester van 2017 afgezwakt tot 6,8%. Hiermee ligt het percentage net iets hoger dan in het eerste trimester van 2017, waarmee de indicator van de kredietbelemmeringen zich nog steeds op een historisch zeer laag niveau bevindt.

Een daling op de onderstaande grafiek geeft een verbetering weer in de perceptie van de kredietbelemmeringen. Hoe lager de curve, hoe minder kredietbelemmeringen de ondernemers ervaren.

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

In de BLS-enquête (Bank Lending Survey) van de NBB maken de banken nochtans gewag van een lichte versoepeling van hun kredietverleningscriteria. Dat de weigeringsgraad toch is gestegen, zou er kunnen op wijzen dat in een beter economisch klimaat meer ondernemingen hun kans wagen, zonder dat hun dossier goed onderbouwd is.

Kredietverlening blijft ondersteund door lage rentetarieven

Volgens de NBBstabiliseerde de gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten in juni 2017 op een niveau van 1,64%. De lage rentetarieven blijven op die manier de kredietgroei ondersteunen.

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

Meer informatie

Meer informatie kan verkregen worden bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, op het persnummer 02 507 68 31 of via e-mail press@febelfin.be.

Een overzicht van deze en andere cijfers kunt u terugvinden op de website www.financieringvanondernemingen.be.

 

1 Trimestrieel overzicht Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen.

Meer over: