Overleg tussen de landbouwsector en de banksector: naar concrete maatregelen

26 augustus 2015

De vele veranderingen op de landbouwmarkt brengen heel wat uitdagingen in de sector mee, in het bijzonder op het gebied van de zuivel- en varkensvleesproductie. De huidige marktvolatiliteit weegt op het ‘business model’ van bepaalde bedrijven en kan financiële moeilijkheden voor hen veroorzaken. De banksector besteedt aandacht aan deze bedrijven, en meer bepaald aan hun algehele financiële toestand en hun liquiditeitspositie.

 

Op woensdagnamiddag vond er overleg plaats tussen de banksector (Febelfin) en de landbouwsector (Agrofront) in aanwezigheid van federale ministers Willy Borsus, minister van Landbouw, en Kris Peeters, vice-eerste minister en minister van Economie, en gewestministers van Landbouw, Joke Schauvliege en René Collin.

Tijdens dat overleg werd gezocht naar oplossingen voor de financiële moeilijkheden die sommige bedrijven uit de betrokken sectoren ondervinden

De banksector maakt een eerste analyse van de financiële toestand bij de zuivel- en varkensvleesproducenten die een juiste diagnose van de huidige situatie in de twee vermelde sectoren alsook  de meest gepaste concrete oplossingen moet opleveren.

In dit stadium lijkt het aangewezen om elk geval afzonderlijk te bekijken om zo een oplossing te kunnen bieden voor de liquiditeitsproblemen waarmee de betrokken bedrijven worden geconfronteerd.

De volgende pistes worden naar voor geschoven om de weerslag van de prijsvolatiliteit op de markt af te zwakken:

 • In de eerste plaats en op korte termijn werk maken van een bewustmaking van de betrokken landbouwbedrijven, in overleg met de landbouwsector en de overheid. Aan die bedrijven wordt gevraagd tijdig contact op te nemen met hun bankier om een grondige analyse van hun financiële toestand en een tijdige bespreking van specifieke en doelgerichte oplossingen mogelijk te maken. Zelf zullen de banken het initiatief nemen voor een onderzoek van dossiers die mogelijk een probleem kunnen vormen.
 • Febelfin zal daarover nadere informatie verstrekken, maar wijst nu al op de waaier aan instrumenten die gebruikt zouden kunnen worden, zoals
  • een aanvullende financiering,
  • een mogelijk uitstel van kapitaalaflossing,
  • de verlenging van de looptijd van het krediet,
  • een gemengde of alternatieve formule.
 • Op middellange termijn zal samen met de landbouwsector en de regionale en federale overheid een analyse worden gemaakt van de structurele en reglementaire wijzigingen die zouden kunnen worden aangebracht op regionaal, federaal en Europees niveau voor een duurzame verbetering van de toestand in de landbouwsector.
 • Aan de verschillende beleidsniveaus zal worden gevraagd om binnen hun bevoegdheden alle hefbomen te gebruiken, met name via de mogelijkheid om de regionale waarborgen te activeren die de financiële situatie van de betrokken bedrijven helpt te versterken.
 • Er wordt een task force opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken sectoren en overheidsorganen en die de situatie permanent zal opvolgen.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand (02 507 68 31 – im@febelfin.be), woordvoerster van Febelfin.

Meer over: